Samson C01u pro – Micro thu âm chuyên nghiệp

1.990.000,0