MXL 770X – Micro thu âm ngưng tụ

5.100.000,0

Cho phép đặt hàng trước