Rode SC4 3.5mm TRS – TRRS – Dây chuyển đổi

360.000,0