Samson C01 – Mic thu âm Condenser chuyên nghiệp

1.640.000,0